Amerísk-íslenska viðskiptaráðið – Samþykktir

Samþykktir Amerísk-íslenska viðskiptaráðsins

I. NAFN

1. grein

Nafn ráðsins er Amerísk-íslenska viðskiptaráðið, hér eftir nefnt ráðið.

Heimili og varnarþing ráðsins er í Reykjavík og um réttarstöðu þess fer að íslenskum lögum.

II. MARKMIÐ OG STARFSEMI

2. grein

Markmið ráðsins er að efla og viðhalda viðskiptatengslum milli Ameríku og Íslands, ásamt því að efla tengls á sviðum menntunar, menningar, viðskipta og stjórnmála.

3. grein

Í samræmi við markmið ráðsins skal það m.a. vinna að eftirfarandi:

a)   Skipuleggja fundi og ráðstefnur er varða almenn málefni milli landanna tveggja.

b)   Skipuleggja heimsóknir aðila í viðskiptalífinu til beggja landa.

c)    Standa vörð um viðskiptatengda hagsmuni félaga sinna gagnvart amerískum og íslenskum yfirvöldum.

d)   Veita beina þjónustu samkvæmt ákvörðun stjórnar, þ.e. veita upplýsingar um viðskiptatengiliði, aðstoða við að koma á viðskiptatengslum á milli fyrirtækja og dreifa upplýsingum er varða viðskipti í löndunum tveimur.

III. FÉLAGAR

4. grein

Eftirtaldir aðilar geta verið félagsmenn:

a)   Einstaklingar með íslenskan eða amerískan ríkisborgararétt eða einstaklingar sem reka atvinnustarfsemi í öðru hvoru ríkjanna, sem og samtök þeirra.

b)   Lögaðilar með fasta starfsemi eða verulegan hluta starfsemi sinnar í öðru hvoru ríkjanna, sem og samtök þeirra.

c)    Heiðursfélagar sbr 6. gr.

Þegar um félagsaðild lögaðila eða samtaka er að ræða skal tilkynna félaginu hver fari með félagsaðildina fyrir hönd viðkomandi aðila og um breytingar á þeirri skipan.

5. grein

Sækja þarf skriflega um aðild að félaginu. Stjórn félagsins tekur ákvörðun um félagsaðild.

6. grein

Stjórn félagsins getur lagt það til við aðalfund að tiltekinn einstaklingur (eða einstaklingar) sem stuðlað hefur sérstaklega að eflingu ráðsins, markmiða þess eða tengslum á milli landanna verði gerður að heiðursfélaga þess. Slík tillaga þarf að hljóta samþykki 2/3 hluta atkvæða viðstaddra.  Heiðursfélaga skal heimilt að sitja aðalfundi félagsins með málfrelsi og tillögurétt. 

7. grein

Úrsögn úr félaginu þarf að vera skrifleg og tekur gildi frá og með næstu áramótum eftir að hún berst. Úrsögn breytir engu um skyldu til greiðslu árgjalds á yfirstandandi reikningsári.

8. grein

Stjórn félagsins getur með 2/3 atkvæða ákveðið að vísa félaga úr ráðinu í sérstökum tilvikum, svo sem ef um alvarlegt brot er að ræða gegn hagsmunum eða tilgangi þess, brot á samþykktum þess eða alvarlegt brot á landslögum.

IV. AÐALFUNDIR OG FÉLAGSFUNDIR

9. grein

Aðalfund ber að halda eigi síðar en í maí á hverju ári. Boðað skal til aðalfundar á tryggilegan og skriflegan hátt með minnst 2 vikna fyrirvara. Boðun með tölvupósti og/eða með tilkynningu á vefsíðu ráðsins er talin fullnægjandi.

Stjórn ráðsins getur boðað til félagsfundar með minnst tveggja vikna fyrirvara.

Dagskrá skal fylgja aðalfundarboði ásamt tillögum um breytingar á samþykktum ef einhverjar eru. Aðalfundur er lögmætur ef boðað er til hans í samræmi við samþykktir félagsins.

10. grein

Allir félagar sem greitt hafa árgjald eiga rétt á því að mæta á fundi ráðsins, bera fram tillögur og greiða atkvæði.  

Heiðursfélagar hafa sama rétt og aðrir félagar á fundum ráðsins.

Sérhver félagi hefur eitt atkvæði. Félaga er heimilt að veita öðrum félaga umboð til að fara með atkvæðisrétt sinn en þó má enginn fara með umboð fyrir fleiri en 5 félaga. 

Atkvæði skulu greidd með handauppréttingu nema sérstaklega sé farið fram á skriflega atkvæðagreiðslu.

11. grein

Formaður stýrir aðalfundi eða tilnefnir sérstakan fundarstjóra. Fundarstjóri tilnefnir fundarritara.

Haldin skal fundargerð um það sem fram fer á fundinum og skal fundargerð undirrituð af fundarstjóra og fundarritara og send félagsmönnum eða birt á vefsíðu ráðsins.

12. grein

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

  1. Skýrsla stjórnar
  2. Ársreikningar
  3. Kosning formanns
  4. Kosning stjórnarmanna
  5. Kosning endurskoðanda
  6. Kynning á fjárhagsáætlun næsta rekstrarárs og ákvörðun árgjalda
  7. Breytingar á samþykktum
  8. Önnur mál

Heimilt er að breyta röð dagskrárliða með samþykki aðalfundar.

V. STJÓRNIN

13. grein

Í stjórn félagsins sitja formaður og 7 stjórnarmenn sem kosnir skulu af aðalfundi til tveggja ára í senn á þann hátt að formaður og 3 stjórnarmenn skulu kjörnir annað árið en 4 stjórnarmenn hitt árið. Stjórnarsetan er persónubundin.  

Formaður skal kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmenn í einu lagi. Séu fleiri í framboði til stjórnar en sem nemur þeim fjölda stjórnarsæta sem kosið skal um skal kosning fara fram skriflega og í einu lagi. Hver atkvæðisbær aðalfundargestur má greiða jafnmörgum frambjóðendum atkvæði og nemur fjölda stjórnarsæta sem kosið skal um, en heimilt er að greiða færri frambjóðendum atkvæði. Afl atkvæða ræður úrslitum en falli atkvæði jafnt skal hlutkesti ráða.

Nýkjörin stjórn skal kjósa varaformann og skipta með sér verkum að öðru leyti.

Félagar sem hyggjast bjóða sig fram til stjórnarsetu í ráðinu skulu tilkynna formanni eða framkvæmdastjóra það a.m.k. 2 vikum fyrir auglýstan aðalfund.

14. grein

Stjórn félagsins fer með æðsta vald í málefnum þess á milli aðalfunda. Hún skal koma saman til fundar eftir því sem þörf krefur og formaður ákveður. Fari einhver stjórnarmanna fram á fund skal orðið við beiðni hans og fundur boðaður. 

Stjórnarfundi skal boða á tryggilegan hátt og með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara nema brýna nauðsyn beri til annars. Boðun með tölvupósti jafngildir skriflegri boðun.

Stjórnin er ákvörðunarbær ef a.m.k. 3 stjórnarmenn sitja fund. Við ákvarðanatöku gildir einfaldur meirihluti. Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði stjórnarformanns úrslitum. 

Formaður félagsins kemur fram fyrir hönd félagsins í samstarfi millilandaráða á vettvangi Viðskiptaráðs Íslands. Atbeina stjórnar þarf ekki til ákvarðana formanns á þeim vettvangi.

15. grein

Stjórn félagsins er heimilt að ráða framkvæmdastjóra til að annast daglegan rekstur félagsins. Framkvæmdastjóri skal hafa seturétt á öllum fundum ráðsins nema meirihluti fundarmanna ákveði annað.

16. grein
Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri hafa heimild til að skuldbinda félagið með undirritun sinni. Ef framkvæmdastjóri hefur ekki verið ráðinn verður félagið skuldbundið með undirritun formanns eða varaformanns auk eins annars stjórnarmanns.

VI. FJÁRMÁL

17. grein

Reikningsár félagsins er frá 1. janúar til 31. desember ár hvert.

18. grein
Reikningar skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda samkvæmt ákvörðun aðalfundar. Þeir skulu bornir upp til samþykktar á aðalfundi.

VII. BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM

19. grein

Tillögur til breytinga á samþykktum skulu berast stjórn í tæka tíð þannig að þær megi kynna í fundarboði aðalfundar. Ákvörðun um breytingar skal taka á aðalfundi og til að tillaga nái fram að ganga þurfa a.m.k. 2/3 fundarmanna að samþykkja hana.

20. grein
Tillögur um slit félagsins skulu sæta sömu meðferð og breytingar á samþykktum.  

Verði ákvörðun um félagsslit samþykkt skal aðalfundur jafnframt ákveða á hvern hátt hreinni eign félagsins skuli ráðstafað. Skal við slíka ákvörðun miðað við að láta eignirnar renna til aðila sem vinnur að svipuðum markmiðum og ráðið. Aðalfundur skal jafnframt kjósa skilanefnd til þess að ganga frá skuldbindingum félagsins og ráðstafa þeim eignum sem eftir verða í samræmi við áðurnefnda ákvörðun aðalfundar.

Samþykktir þessar voru samþykktar á stofnfundi Amerísk-íslenska viðskiptaráðsins sem haldinn var í Reykjavík þann 10. maí 2012, með breytingum samþykktum á aðalfundi 22. maí 2013, breytingum samþykktum á aðalfundi 25. maí 2016 og breytingum samþykktum á aðalfundi 16. maí 2018.

Amerísk-íslenska viðskiptaráðið

Húsi atvinnulífsins

Borgartúni 35, 5. hæð

105 Reykjavík

Hafa samband

bilateral@chamber.is

+354 510 7100